Beleidsplan 2023

Wie we zijn

Stichting Weeshuizen Belarus dankt haar bestaan aan Ria Schraverus die de stichting op 7 september 2001 heeft opgericht nadat zij met eigen ogen de omstandigheden had gezien waarin kinderen met een verstandelijke beperking in Belarus leven. Het bestuur van de stichting bestaat uit minimaal drie meerderjarige leden. Het aantal bestuursleden wordt door het bestuur met algemene stemmen vastgesteld. Op dit moment bestaat het bestuur uit:

 • Voorzitter/secretaris: Ria Schraverus
 • Penningmeester: Martin Spierings
 • Vice-voorzitter: Gerard Schraverus

Stichting

De stichting draagt de naam ‘Stichting Weeshuizen Belarus’ en is gehuisvest te Boxtel Oosterpoort 5 in Boxtel en is ingeschreven in het Handelsregister onder dossiernummer 17138599. De stichting is ANBI gecertificeerd.

Doel

De stichting heeft ten doel:

 • Het verlenen van materiële en immateriële steun aan weeshuizen in Belarus, alsmede het verbeteren van leefomstandigheden en het vergroten van toekomstkansen van weeskinderen aldaar woonachtig.
 • Het ondersteunen van zorginstellingen, bijvoorbeeld ziekenhuizen of psychiatrische inrichtingen, evenals van individuele gezinnen in Belarus
 • Het verrichten van alle verdere handelingen die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Missie

Verbeteren van onderwijs voor jongeren met een lichte verstandelijke en/of lichamelijke beperking en hen leren te integreren in de maatschappij zowel qua leven, wonen als werken.

Doelgroep

De doelgroep wordt gevormd door kinderen met lichte verstandelijke en/of lichamelijke beperkingen, kinderen in een achterstand situatie en kinderen met andere beperkingen. Dit betreft zowel meisjes als jongens in de leeftijd van ongeveer 7 tot ongeveer 19 jaar oud. Zij doorlopen 10 schoolklassen, aangevuld met de klassen 11 en 12, de beroepsopleiding.

Werkwijze/projectaanpak

Projecten worden voorbereid en uitgevoerd in samenwerking met directies van instellingen, overheidsinstanties op lokaal, regionaal en landelijk niveau en de Pedagogische Universiteit in Belarus. In Nederland zijn onbezoldigde specialisten betrokken bij de voorbereiding en geven hulp bij de praktijkuitvoering in Belarus. Na uitvoering van een project blijft zo nodig toezicht en specialistische hulp mogelijk. Uitgevoerde projecten moeten zichzelf kunnen bedruipen. Projecten worden uitgevoerd in het district Minsk.

Van tevoren wordt overeengekomen dat de implementatie van projecten die zijn uitgevoerd geheel onder verantwoordelijkheid komt van overheidsinstanties en gedurende geruime tijd door Nederlandse specialisten kan worden begeleid.

Hoe we werken

Projecten worden zorgvuldig voorbereid door het bestuur in samenwerking met de begunstigde instellingen en de Belarussische overheid. Elk project wordt officieel afgesloten met een financiële verantwoording en documentatie van aanschaffingen. Wanneer een project is voltooid kan een volgend project alleen worden uitgevoerd als de Stichting voldoende financiële middelen ter beschikbaar heeft.

Projecten moeten altijd worden uitgevoerd volgens begroting. Wanneer zaken die begroot zijn onverhoopt door wisselkoerswijzigingen duurder worden, wordt bekeken welk onderdeel van het project wordt geschrapt. Wanneer een begrotingsoverschot resteert, wordt geld teruggevorderd of besteed aan een nieuw project. Voordat een project wordt uitgevoerd worden sponsors gezocht die het gehele project of een deel daarvan willen financieren. Wanneer een sponsor een eigen project wil financieren kan in overleg een project “op maat” worden gemaakt, geheel naar de wensen van de sponsor.

Fondsenwerving

De stichting verzamelt fondsen door middel van het werven van donateurs, voeren van acties, benaderen van particuliere sponsors en serviceclubs als Rotary en Lions, stichtingen, fondsen en verenigingen. 

Gelden beheren

Het beschikbare geld staat op een rekening bij de bank en wordt in liquide vorm aangehouden. Uitgaven worden alleen gedaan ten behoeve van onze projecten. 

Gelden besteden

Zowel in Nederland als in Belarus worden geen salarissen betaald. De stichting bestaat geheel uit vrijwilligers. In Belarus is de overheid, op welke wijze dan ook, co-financier van onze projecten. Zij nemen de salarissen voor hun rekening. 

Wat we deden

1) Uitvoering van een voorbeeldproject in Kalinovka, in een schoolinternaat met 110 wezen en sociaalwezen van 7 tot 16 jaar met een lichte verstandelijke beperking. Uitvoering gedurende 10 jaar in drie fasen:

 • Realisatie van een praktijk/zorgboerderij van 80 hectare, voor een groot deel bewerkt door volwassenen met landbouwmachines. Eigen voedselvoorziening, verkoop producten voor instandhouding boerderij. 
 • Aangepaste professionele agrarische opleiding voor jongeren van 16-19 jaar met de richtingen veeteelt, groenteteelt/fruitteelt, gelegaliseerd door het Ministerie van Onderwijs. 
 • Project ‘Zelfstandig leren wonen’ drie huizen werden gebouw met subsidies van de overheid. Tijdens de opleiding leren jongeren zelfstandig wonen met steeds afnemende begeleiding. 

2) Realisatie van professionele opleidingen in twee soortgelijke internaten voor kinderen met een verstandelijke beperking in Gorodeja en Rudensk, een doveninternaat in Zdanovitsi en een blindeninternaat in Molodjetsni. 

3) Verbetering leer- en sociaal onderwijs in een dagcentrum voor kinderen met zware beperkingen. 

4) Hulp inrichting Crisiscentrum. Opvang van kinderen van 3-16 jaar in Kopyl. Onderwijsproject voor bijscholing. 

5) Aanschaf instrumenten, couveuses en medische apparatuur voor het kinderziekenhuis in Soligorsk. Hulp aan individuele gezinnen en kinderen. 

6) Aangepaste cursussen verzorgen waarin kinderen leren omgaan met geld. 

7) Uitvoering van het ‘Plan toeleiding naar arbeid’, Arbeidstoeleiding voor leerlingen van schoolinternaten, project 2015-2018. Deze pilot, die in het beleidsplan 2018 uitvoerig werd toegelicht, is in oktober 2018 tijdens een Republikeins congres succesvol afgerond. Als vervolg hierop wordt ‘Arbeidstoeleiding’ uitgerold in heel Belarus! 

De Belarussische overheid was nauw betrokken bij deze projecten. Zij verleende hulp, gaven subsidies, bekostigen personeel, onderhoud gebouwen en levensonderhoud kinderen. Hierdoor worden de projecten in stand gehouden.

Toekomstplannen

Met het implementeren van de resultaten van het project ‘Arbeidstoeleiding’ begint het ‘echte werk’ voor de medewerkers van de Schoolinternaten en andere overheidsinstellingen in Belarus. Vanuit onze ervaringen in Nederland weten we, dat dit in vele gevallen een moeizaam proces is wat om de nodige professionele ondersteuning vraagt. Daarom is de Stichting voor het welslagen van het ingezette traject, in samenwerking met een aantal specialisten en de Belarussische overheid, gestart met een project voor het verlenen van NAZORG. Het eerste seminar is in oktober 2019 in Gorodeja gehouden. In mei 2020 zou dit project afgerond worden met een 2e seminar in Rudensk, alleen gooiden ‘Corona’ en de huidige politieke situatie alles in de war.

Alle voorbereidingen voor dit afsluitende seminar waren  getroffen en de uitvoering was afhankelijk van een moment in 2021, dat we weer veilig naar en in Belarus konden reizen en verblijven.

Helaas waren onze mogelijkheden om projecten uit te voeren in 2021 beperkt ten gevolge van Corona en  de politieke problemen in Belarus. De werkelijke situatie is aanzienlijk slechter dan het beeld dat de Belarussische overheid communiceert.

Of we in de komende jaren oude projecten kunnen afwerken en nieuwe kunnen starten is volledig afhankelijk van de toekomstige politieke situatie in Belarus. Hierbij heeft ook onze Stichting zich te houden aan de huidige en toekomstige sancties van de EU en OFAC.

Samenwerking

Voor de voorbereiding en realisatie van projecten werkt(e) het bestuur samen met diverse organisaties zoals: 

 • Salto-Koraalgroep/Sterk in Werk. 
 • Orthopedagogisch Centrum Brabant. 
 • Amarant 
 • Duinboeren 
 • Landbouwkundigen Stichting SRK 
 • PUM 
 • Wilde Ganzen 
 • NCDO 
 • Rabobank 
 • Stichtingen, verenigingen, foundations en particuliere donateurs. 

De stichting maakt gebruik van een netwerk van Nederlandse specialisten.

Externe factoren

Een factor van betekenis is nauwe samenwerking met de overheid in Belarus, te weten:

 • Gemeenten
 • Uitvoerend Comité, Departement Ministerie van Onderwijs
 • Ministerie, afdeling Speciaal Onderwijs
 • Pedagogische Universiteit, afdeling Speciaal Onderwijs
 • Bureau voor Correctie en Rehabilitatie

Zolang de politieke situatie in Belarus en de samenwerking met Rusland in de oorlog tegen Oekraine niet verandert, is er geen enkele vorm van samenwerking met de Belarussische overheid wenselijk en mogelijk.

Concurrenten

Er zijn ons geen andere stichtingen of organisaties bekend die op dezelfde manier werken. Wij streven ernaar samen te werken met collega-organisaties. 

Controle

 • Voor de aanvang van een project worden het Projectplan en de begroting ondertekend door de stichting en de verantwoordelijke instantie in Belarus.
 • Bedragen op begrotingen worden, indien dit in de toekomst weer is toegestaan en we onze activiteiten kunnen hervatten, overgemaakt naar een valutarekening in Belarus. Een officiële brief en de begroting worden naar het departement van Humanitaire Zaken gestuurd. Dit Departement maakt het bedrag belastingvrij, waarna 100% van het bedrag aan het project kan worden besteed
 • Is het bedrag besteed dan worden de aankopen en uitgaven gecontroleerd door een speciaal ingestelde commissie van het departement van Humanitaire Zaken. Aanschaffingen van vorige projecten staan op lijsten die elk jaar worden gecontroleerd. Oude, onbruikbare materialen mogen alleen verwijderd of vernietigd worden na het maken van een officieel document dat getekend en gestempeld is, de zogenaamde verwijderingsprocedure. Ontbreken er materialen dan dient daar een goede verklaring voor te zijn, er vindt in alle gevallen onderzoek plaats.
 • De voorzitter van de Stichting Weeshuizen Belarus, die Russisch spreekt, controleert bij kleine en grote projecten de aankopen en afrekeningen in Belarus.
 • Administraties van kleine projecten worden gecontroleerd en getekend door de penningmeester.
 • Administraties van grote projecten worden aan een accountant of een RA accountant voorgelegd, afhankelijk van de wens van de sponsor.
 • Elk jaar wordt door de belastingdienst in Belarus de exploitatie van de boerderij nauwgezet gecontroleerd.

Financiële risico’s

Alle projecten worden pas uitgevoerd als daarvoor geld beschikbaar is. Er vindt géén voorfinanciering plaats.